Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

SportMixTeam (SportMix Y-tunnus: 3182859-9)
Jauhokuja 3, 00920 Helsinki
+358451080098

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Artem Kisman
sportmix.gym@gmail.com

Rekisterin nimi

  1. Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin.  

Asiakasrekisterissä käsiteltävien henkilötietojen antaminen on kanssamme tehtävän sopimuksen edellytys emmekä voi tehdä sopimusta ilman näitä tietoja. Käsittelyperusteemme asiakassuhteen hoidon osalta on asiakkaan ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano ja asiakasrekisterin perusteella tapahtuvan markkinoinnin osalta asiakkaan antama suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakkaan ostamat ja/tai tilaamat palvelut
  • Maksureskontra
  • Harjoittelukäynnit

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään viipymättä asiaankuuluvalla tavalla.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään lisäksi niin pitkään kuin kirjanpitolaki tai muu asiakassuhteeseen soveltuva laki siihen velvoittaa. Asiakasrekisterin käyntitiedot anonymisoidaan kun palvelusopimuksen päättymisestä on kulunut 5 vuotta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Voimme käyttää asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi tehtävänsä suorittamista varten olla pääsy henkilötietoihisi. Näiden palveluntarjoajien kanssa olemme tehneet tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisen sopimuksen.

Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta annettuja henkilötietoja ulkopuolisille. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus luovuttaa tietoja lainsäädännön tai viranomaismääräyksen niin edellyttäessä.

Rekistereissämme käsiteltyjä tietoja voidaan julkaista vain, mikäli siitä on erikseen rekisteröidyn kanssa sovittu.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitomääräyksiä ja rekisterinpitäjän edellyttämiä tietosuojaan liittyviä menettelytapoja.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvatoimialan käyttämillä yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla.

Rekisteröidyn oikeuksista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin, tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista, taikka käsittelyn rajoittamista tai oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus, mikä ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Mikäli henkilö haluaa käyttää jotain edellä mainittua oikeuttaan, tulee pyyntö siitä lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tietojen poistamista koskeva lomake ja lähettämällä lomake osoitteeseen:

Jauhokuja 3, 00920 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen sportmix.gym@gmail.com.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 22.11.2023.

Scroll to Top